Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 21-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD bắt đầu thử nghiệm mới đối với đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và stochastic bắt đầu chồng chéo tiêu cực, chờ thúc đẩy giá phá vỡ mức hỗ trợ đã đề cập để xác nhận hướng tới mục tiêu tiêu cực của chúng tôi là 0,7065.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng giảm sẽ không hoạt động trong ngày hôm nay trừ khi vi phạm 0,7243 và giữ trên nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 0,7130 hỗ trợ và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm