Giá vàng giữ ổn định tích cực - Phân tích - 21-08-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ mức hợp nhất trên 1934,86, bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực nhằm cố gắng di chuyển ra khỏi mức đã đề cập, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, chờ khi vi phạm 1967,90 để mở đường đến thăm năm 2008.80 như một nhà ga chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi đang chờ đợi mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ năm 1934,86 sẽ khiến giá phải chịu thêm khoản lỗ bắt đầu từ 1901,80 trước đó bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930.00 và kháng cự 2000.00.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Tăng giá