Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 20-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD bắt đầu nhấn vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày và cố gắng giữ bên dưới nó, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7243, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành của EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu chính đầu tiên của chúng tôi là 0,7065.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7110 và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm