USDCHF vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh giảm giá và nằm trên nó, để gợi ý đầu giá bắt đầu điều chỉnh tăng cho làn sóng giảm cuối cùng, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng giá vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 0,9186, trong khi stochastic cung cấp các tín hiệu tiêu cực rõ ràng có thể đẩy giá giảm trở lại.

Do đó, sự mâu thuẫn giữa các yếu tố kỹ thuật khiến chúng tôi muốn tránh sang một bên cho đến khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho lần tiếp theo xu hướng, lưu ý rằng việc vi phạm 0,9186 sẽ dẫn đến giá bắt đầu điều chỉnh tăng giá mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 0,9305, trong khi phá vỡ 0,9110 sẽ đẩy giá trở lại đường giảm giá chính mà mục tiêu đầu tiên của nó nằm ở 0,9000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9060 và kháng cự 0,9200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Phụ thuộc vào các mức đã đề cập ở trên