AUDUSD dưới áp lực tiêu cực - Phân tích - 20-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD không thể giữ được lâu trên mức 0,7243, để giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng và kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ và chúng tôi kỳ vọng việc phá vỡ mức này để mở đường bắt đầu điều chỉnh giảm đối với sóng tăng xuất hiện trên biểu đồ, hãy bắt đầu các mục tiêu tiêu cực bằng cách kiểm tra các khu vực 0,7065.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay trừ khi giá được quản lý để phục hồi tăng giá để vi phạm mức 0,7243 và giữ với mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7110 và 0,7240

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm